Program edukacyjny dla dzieci od 1 roku do 3 lat wg Wandy Jaroszewskiej
Aktywności rozwijane podczas zajęć z dziećmi wg programu:

Aktywność społeczna
Działalność dziecka związana jest z poznawaniem otoczenia, w jakim się znajduje, poznaje osoby, które przebywają w jego najbliższym otoczeniu. Działania nauczyciela skupiają się na wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa dziecka.
Aktywność poznawcza
Dziecko kształtuje spostrzegawczość, uczestniczy w zabawach ćwiczących pamięć. Stale zachęcane jest do poznawania przyrody oraz otaczającego świata. Nauczyciel stara się zainteresować je zabawami i zabawkami. Dziecko poznaje otaczający je świat wielozmysłowo, wzbogaca swoją wiedzę o otaczającym świecie, myślenie oraz kreatywność.
Aktywność językowa
Dziecko słucha, odbiera wrażenia dźwiękowe, rozwija zmysł słuchu, obserwuje i naśladuje, wykazuje zainteresowanie nowymi wrażeniami. Doskonali umiejętność słuchania i rozumowania, podejmuje próby budowania krótkich wypowiedzi, używając kilku słow. Rozwija spostrzegawczość, umiejętność oglądania ilustracji. Intensywnie rozwija narządy artykulacyjne, przygotowując się do sprawnego porozumiewania się z otoczeniem.
Aktywność artystyczna
Działalność dziecka koncentruje się na doświadczaniu samego siebie w rozmaitych zajęciach. Podczas zabawy rozwija zmysł dotyku, doświadcza własnej działalności. Rozwija wyobraźnię, twórcze myślenie, staje się twórcą i tak też jest traktowane. Podczas zajęć odkrywa nowe materiały plastyczne, faktury, bierze udział w plastycznych eksperymentach, nabywa doświadczeń estetycznych, doznaje wrażeń muzycznych, kształtując ruch muzyczny na podstawie słyszanych dźwięków. Słucha rożnego rodzaju muzyki, uczestniczy w zabawach rytmicznych, wyraża siebie przez swobodne pląsy, taniec, poznaje pierwsze działania teatralne, wchodzi w rolę, naśladuje, odwzorowuje treści podane przez nauczyciela.
Aktywność ruchowa i zdrowotna
Dziecko doskonali sprawność ogólnorozwojową, próbuje naśladować ruchem dźwięki słuchanych piosenek. Potrafi naśladować ruchy nauczyciela, zapamiętuje je i potrafi odtworzyć. Poznaje zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zajęć i stosuje się do nich. Rozwija zmysł równowagi. Dzięki zabawom na świeżym powietrzu wzmacnia ogólną odporność, dotlenia mozg, dzięki czemu prawidłowo rozwija się i funkcjonuje.
Zabawy doskonalą motorykę małą, wpływając na rozwój mięśni dłoni.

Język angielski
Metody nauczania języka w naszym żłobku:
• prowadzenie zajęć przez nauczyciela języka angielskiego
• relizacja zajęć opartych na programie "Dwujęzyczne dzieci"
• nauka piosenek anglojęzycznych
• czytanie książeczek po angielsku
• zabawy ruchowe prowadzone w języku angielskim
• wyliczanki i wierszyki
• wprowadzanie angielskich nazw przedmiotów, owoców, zwierząt itp. w codzienne treści programowe

Gordonki
Zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone metodą E. Gordona. Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Podczas zajęć dzieci uczą się rozumieć i tworzyć muzykę - improwizować ją, - w pierwszej kolejności za pomocą swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Ponadto nasze dziecko uczy się harmonijnego i rytmicznego poruszania się, które jest podstawą rozumienia i wyczucia rytmu.

Math & Baby
Math & Baby to zabawy z obszarów:
• porównywania i klasyfikowania
• sortowania przedmiotów pod względem wielkości, ciężkości, koloru, kształtu-czyli praca na zbiorach
• szeregowania i grupowania ze względu na cechu matematyczne takie jak: pusty, pełny, duży, mały, następny, kolejny, pasujący czy niepasujący.
• orientacji w przestrzeni - pod, nad, obok itd.
• budowania pierwszych relacji z instruktorem-nauczycielem, usprawniania " małej motoryki"
• rozwijania poczucia rytmu
• doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej
• kształtowania świadomości własnego ciała

Zajęcia i zabawy ogólnorozwojowe i okazjonalne
• ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
• zajęcia ruchowe wg Klanzy
• warsztaty sensoplastyczne
• bale i zabawy okazjonalne
• spektakle teatralne dla dzieci (aktorskie i kukiełkowe)
Zajęcia w żłobku Bambinek
BAMBINEK
MUZYCZNO-JĘZYKOWY ŻŁOBEK